Bebyggelsehistorisk tidskrift

Artiklar Nummer 80/2021 nu publicerade digitalt

https://www.bebyggelsehistoria.org/issues/ (http://www NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/issues/)

Aktuellt nummer 81/2021

Innehåll

Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg av Mattias Legnér, Linda Qviström & Håkan Berglund Lake

Artiklar

Promoting modernity through cultivation: Early Swedish railway gardens and the art of improving nature av Anna Lindgren & Katarina Saltzman

Auktoriserade kyrkliga kulturvärden: Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar utförd 2007–2010 av Henrik Lindblad

Gatubelysningens elektrifiering och stadsrummets differentiering i Tammerfors av Niklas Rapo

Estimating Sweden’s population in the Early Modern Period: Methods and numbers av Lennart Andersson Palm

Rapporter

Jakobslunds bruk: Att illustrera det osynliga, av Mikael Hammerman, Ida Dicksson & Martin Stintzing

Recensioner

Carolina Brown, Den bekväma vardagen: Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs, av Johanna Ilmakunnas

Karin Hermerén, Konsten att förvalta: Bevarandets utmaningar och möjligheter, av Cathrine Mellander Backman

Jes Wienberg, Heritopia – World Heritage and modernity, av Anna Karlström

Micael Nilsson, Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt, av Hannes Rolf

Maria Nyström, Managing Ecclesiastical Heritage, av Ingrid Sjöström Clas

Tollin, Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680, av Linda Qviström


BHT:s alla artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA 

Under de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver ett stort antal essäer, debattartiklar och recensioner. Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via www.diva-portal.org (http://www NULL.diva-portal NULL.org) och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org (http://www NULL.bebyggelsehistoria NULL.org) .   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (http://www.brandverket.se/ (http://www NULL.brandverket NULL.se/)) medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksarkivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen av nummer och artiklar.

Såväl hela nummer som artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut tidskriften i tryckt format också för att på så sätt nå läsare utan tillgång till bredband eller som uppskattar att läsa en tryckt version.

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.