Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy:
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Prenumerera online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift kallar till årsmöte

Måndagen den 15 maj kl. 18.00 i sal 509,
Institutionen för kultur och estetik, Frescativägen 22B-26,
Stockholms universitet

Efter årsmötet, c:a kl. 19.00:

Visning av det underjordiska acceleratorrummet i f.d. Manne Siegbahn-laboratoriet som nu byggs om till Accelerator, ett mångvetenskapligt laboratorium och en publik arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Katarina Renman Claesson guidar oss.

Årsmöteshandlingar inklusive stadgeenlig föredragningslista delas ut vid mötet.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

För Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Fredrika Mellander Rönn

Ev. förfrågningar görs till: Göran Ulväng tel. 070-251 58 67, e-post: goran.ulvang@ekhist.uu.se, eller Fredrika Mellander Rönn, tel. 010-452 33 18, e-post: fredrika.mellander.ronn@tyrens.se

Visa kallelse till årsmöte BHT 2017 (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2017/04/Kallelse-till-arsmote-BHT-2017 NULL.pdf)

Aktuellt nummer 73/2017

Innehåll

Förändringars avtryck och betydelse av Anders Wästfelt
Namnet Stockholm i ny belysning — en historisk-geografisk studie av gränser och bebyggelser för att tolka ett välkänt men undanglidande namn av Clas Tollin
Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd av Martin Dackling
Gårdsdriften och arronderingen — den nutida nyodlingens utgångspunkter av Lovisa Solbär
De ”levande” generalplanerna: en studie av de informella planernas betydelse, med den stadsnära landsbygden som exempel av Mattias Qviström
Ornamentets återkomst. Det förra sekelskiftets arkitektoniska utsmyckningar som nutida statussymboler av Maja Willén
Fukt og funkis. Hvordan bevare funkisarkitekturen med dagens verneprinsipper? av Anne-Cathrine Flyen
Med klimatförändringar och livscykelanalyser i sikte — en utblick mot Norges byggda kulturarv av Fredrik Berg
The Painter Is Absent: Ivar Arosenius and the Site-Specific Archaeo-Archival Reconstruction of the Ghost of a Home av Jonathan Westin & Dick Claésson

Recensioner
Olof Karsvall, Utjordar och ödegårdar. En studie i retrogressiv metod av Ulf Jansson
Karin Hallgren, En kåhltäppa eij at räkna. Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem av Annika Björklund
Mattias Legnér & Mia Geijer, Kulturarvet och komforten. Inomhusklimat och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850–1985 av Cathrine Mellander Backman
Krister Olsson, Daniel Nilsson & Tigran Haas (red.), Urbanismer: dagens stadsbyggande i retorik och praktik av Vanja Larberg