Prenumeration

Bebyggelsehistorisk tidskrift kostar 450 kr/år. För studenter 250 kr/år.

Tidskriften utkommer med två nummer per år. En prenumeration innebär också medlemskap i Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift. Föreningens huvudsakliga syfte är att utge tidskriften. Utöver detta arrangeras i samband med årsmötet program med anknytning till det bebyggelsehistoriska området i form av ett föredrag eller studiebesök, till vilket medlemmarna hälsas välkomna.

Prenumeration och distribution administreras av eddy.se ab:
eddy.se ab, Box 1310, 621 24 Visby
Telefon: 0498-25 39 00,
e-post: order@bokorder.se (info null@null ssp NULL.nu)
Prenumeration/medlemskap: http://bht.bokorder.se
(http://bht NULL.bokorder NULL.se)