För skribenter

Bebyggelsehistorisk tidskrift välkomnar manuskript till redaktionens adress: red@bebyggelsehistoria.org (red null@null bebyggelsehistoria NULL.org).

Ingen särskild deadline tillämpas för insändande av manuskript. En artikel som accepterats efter granskning publiceras så snart som möjligt i det nummer där det kan beredas plats. Enstaka temanummer kan förekomma, men även i dessa bereds plats för icke-tematiskt anknutna bidrag. Varje nummer har två särskilt utsedda redaktörer.

Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. Författare bör uppmärksamma att ett rikt bildmaterial är en viktig del i tidskriftens profil och att numren vanligen publiceras i färg.

Tidskriften är tvärvetenskaplig till sin karaktär och vänder sig till en bred krets av läsare från olika discipliner och verksamheter inom det bebyggelsehistoriska fältet. Diskussioner/resonemang av teoretisk och metodisk karaktär bör föras på ett sådant sätt att de går att följa även av läsare utanför den egna disciplinen.

Författaranvisningar
Innan en artikel kan bedömas av tidskriftensredaktion bör den vara väl genomarbetad enligt följande anvisningar. Vetenskapliga artiklar genomgår dels en granskning av redaktionskommittén, dels en anonymiserad granskning av två sakkunniga (referee) före publicering. Icke vetenskapliga artiklar publiceras i en särskild idé- och debattavdelning.

Den färdiga artikeln skall innehålla:

  1. Artikeltext, skriven i Word-format (max 40 000 tecken inklusive blanksteg)
  2. Käll- och litteraturförteckning, enligt anvisningarna nedan
  3. Bildtexter, med bildnummer i löpande ordning
  4. Sammanfattning på svenska (max 3 000 tecken inklusive blanksteg). Denna kommer sedan att översättas till engelska av professionell översättare.
  5. Kort författarpresentation, med e-postadress och adress till institution
  6. Illustrationer, i digital form enligt anvisningarna nedan
  7. 5–6 keywords på engelska
  8. Abstract på engelska (max 1200 tecken inklusive blanksteg, för den digitala publiceringen)

Detaljerade anvisningar:
Artikeln skall levereras i digital form och vara skriven i Word med 1 ½ radavstånd. Sidorna skall vara numrerade. Textdokumentet skall inte innehålla illustrationer. Följande anvisningar är kortfattade, redaktören för det aktuella numret kan ge ytterligare upplysningar.

Rubriker: Tre rubriknivåer förekommer: (1) artikelrubrik, (2) mellanrubrik, (3) underrubrik. Markera mellanrubrik med fet stil i brödtextens storlek, markera underrubrik med kursiv stil i brödtextens storlek. Lägg in en blankrad före rubrik.

Illustrationer: Författaren väljer ut och levererar illustrationerna till den egna artikeln. Antalet illustrationer varierar mellan sex och åtta per artikel. Illustrationerna skall vara av hög kvalitet och levereras i digital form. I slutskedet produceras numret av tidskriftens tekniska redaktör. Det är viktigt att författaren tidigt i processen diskuterar illustrationer och filformat med den tekniska redaktören.

Noter: Noterna skall vara formaterade som slutnoter. Referenserna skall finnas i artikelns käll- och litteraturförteckning och anges i noten på följande sätt:
Redin 1976, s. 77 f.

Käll- och litteraturförteckning: Otryckt källmaterial anges separat under rubriken Otryckta källor. Citerade tryckta källor och annan litteratur anges under rubriken Tryckta källor och litteratur.

– Monografi:
Redin, Lars, 1976, Lagmanhejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör.

– Antologi:
Zeitler, Rudolf & Jan O. Karlsson (red.), 1983, Imagines medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthantverk.

– Kapitel i bok:
Nisbeth, Åke, 1983, ”’Templum Michaelis in monte’. Några scener ur Mikaels-legenden i Risinge gamla kyrka”, Imagines medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthantverk, red. Rudolf Zeitler & Jan O. Karlsson (s. 337–346).

– Artikel i tidskrift eller tidning:
Andersson, Karin, 1982, ”Aspekter på den medeltida kyrkobyggnaden”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 3 (s. 159–170).

– Referens till internet:
Unesco, The World heritage Convention, 1972, http://whc.unesco.org/en/convention/ (2010-10-15).