För skribenter

Bebyggelsehistorisk tidskrift välkomnar artiklar inom det bebyggelsehistoriska fältet rörande hela Norden. Vi publicerar ny forskning på hög vetenskaplig nivå och riktar oss mot en bred krets av läsare inom olika discipliner och verksamheter. Manuskript kan sändas till redaktionens e-postadress: red@bebyggelsehistoria.org (red null@null bebyggelsehistoria NULL.org%22%20%5Ct%20%22_blank).

Ingen särskild deadline tillämpas för insändande av manuskript. En artikel som accepterats efter granskning publiceras så snart som möjligt i det nummer där det kan beredas plats. Enstaka temanummer kan förekomma, men även i dessa bereds plats för icke-tematiskt anknutna bidrag. Varje nummer har två särskilt utsedda redaktörer.

Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. Författare bör uppmärksamma att ett rikt bildmaterial är en viktig del i tidskriftens profil och att numren publiceras i färg.

Tidskriften är tvärvetenskaplig till sin karaktär och vänder sig till en bred krets av läsare från olika discipliner och verksamheter inom det bebyggelsehistoriska fältet. Diskussioner/resonemang av teoretisk och metodisk karaktär bör föras på ett sådant sätt att de går att följa även av läsare utanför den egna disciplinen.

Författaranvisningar
Innan en artikel kan bedömas av tidskriftens redaktion bör den vara väl genomarbetad enligt följande anvisningar. Vetenskapliga artiklar genomgår dels en granskning av redaktionskommittén, dels en anonymiserad granskning av två sakkunniga (referees) före publicering. Kortare bidrag granskas av tidskriftens redaktion och kan publiceras under någon av vinjetterna Rapporter, Idé och debatt och Essä. Tidskriften har också en recensionsavdelning.

Den färdiga artikeln skall innehålla:

  1. Artikeltext, skriven i Word-format (rekommenderad längd max 40 000–50 000 tecken inklusive blanksteg, men längre bidrag kan accepteras.
  2. Käll- och litteraturförteckning, enligt anvisningarna nedan
  3. Bildtexter, med bildnummer i löpande ordning. Det ska finnas hänvisningar i artikeltexten till illustrationerna. 
  4. Sammanfattning på samma språk som i artikeln. Denna kommer sedan vid behov att översättas till engelska av professionell översättare.
  5. Kort författarpresentation, med e-postadress och adress till institution
  6. Illustrationer, i digital form enligt anvisningarna nedan
  7. 5–6 keywords på engelska
  8. Abstract på engelska (max 1200 tecken inklusive blanksteg, för den digitala publiceringen)

Detaljerade anvisningar:
Artikeln skall levereras i digital form och vara skriven i Word med 1 ½ radavstånd. Sidorna skall vara numrerade. Textdokumentet skall inte innehålla illustrationer. Följande anvisningar är kortfattade, redaktören för det aktuella numret kan ge ytterligare upplysningar.

Rubriker: Tre rubriknivåer förekommer: (1) artikelrubrik, (2) mellanrubrik, (3) underrubrik. Markera mellanrubrik med fet stil i brödtextens storlek, markera underrubrik med kursiv stil i brödtextens storlek. Lägg in en blankrad före rubrik.

Illustrationer: Författaren väljer ut och levererar illustrationerna till den egna artikeln. Antalet illustrationer varierar mellan sex och åtta per artikel. Illustrationerna skall vara av hög kvalitet och levereras i digital form. I slutskedet produceras numret av tidskriftens tekniska redaktör. Det är viktigt att författaren tidigt i processen diskuterar illustrationer och filformat med den tekniska redaktören.

Noter: Noterna skall vara formaterade som slutnoter. Referenserna skall finnas i artikelns käll- och litteraturförteckning och anges i noten på följande sätt:
Redin 1976, s. 77 f.

Käll- och litteraturförteckning: Otryckt källmaterial anges separat under rubriken Otryckta källor. Citerade tryckta källor och annan litteratur anges under rubriken Tryckta källor och litteratur. Internetreferenser anges under rubriken Internetkällor.

– Monografi:
Redin, Lars 1976. Lagmanshejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör. (D.v.s. inget komma efter förnamnet och med en punkt i stället för komma efter utgivningsåret.)

– Antologi:
Zeitler, Rudolf & Jan O. Karlsson (red.) 1983. Imagines medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthantverk. (D.v.s. inget komma före och med en punkt efter utgivningsåret.)

– Kapitel i antologi:
Nisbeth, Åke 1983. ”’Templum Michaelis in monte’. Några scener ur Mikaels-legenden i Risinge gamla kyrka”, i Rudolf Zeitler & Jan O. Karlsson (red.), Imagines medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthantverk (s. 337–346). (D.v.s. inget komma efter författarens förnamn; punkt efter utgivningsåret; ett ”i” infogat efter artikelns titel; redaktörernas namn före antologins titel i stället för efter och med ett ”(red.)” infogat; samt slutligen med en punkt placerad efter parentesen där sidintervallet står i stället för före.)

– Artikel i tidskrift eller tidning:
Andersson, Karin 1982. ”Aspekter på den medeltida kyrkobyggnaden”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 3 (s. 159–170). (D.v.s. inget komma efter författarens förnamn; punkt efter utgivningsåret; punkt placerad efter parentesen där sidintervallet står i stället för före.)

– Referens till internet:
Unesco, The World heritage Convention, 1972, http://whc.unesco.org/en/convention/ (2010-10-15).